පෞද්ගලික ජෙට් දී සියවන ගුවන් තොටුපොළ ඩෙන්වර් සිට ගුවන්ගත

සියවන ගුවන් තොටුපළ ඩෙන්වර් පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් සේවාව

අදහස් වසා.

මෙම සබැඳිය නැති හෝ ඔබට වෙබ් අඩවිය තහනම් කෙරේ එපා!

මිතුරෙකුට මෙම යවන්න