පෞද්ගලික ජෙට් දී සියවන ගුවන් තොටුපොළ ඩෙන්වර් සිට ගුවන්ගත

සියවන ගුවන් තොටුපළ ඩෙන්වර් පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් සේවාව

අදහස් වසා.

මිතුරෙකුට මෙම යවන්න