පැරිස් හෝ වෙතින් හෝ පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින්, ප්රංශය

හෝ පැරිස් ව්යාපාර හෝ සාප්පු සවාරි සතුට සඳහා පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින්

අදහස් වසා.

මිතුරෙකුට මෙම යවන්න