ការហោះហើរយន្តហោះឯកជនពីធម្មនុញ្ញឬដើម្បីប៉ារីស, ប្រទេសបារាំង

ការហោះហើរយន្តហោះឯកជនសម្រាប់អាជីវកម្មឬដើរទិញឥវ៉ាន់អារម្មណ៍រីករាយពីឬទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស

យោបល់នានាត្រូវបានបិទ.

ផ្ញើទៅមិត្តភក្តិ