លៀវ 55 យន្តហោះឯកជ​​នសម្រាប់លក់

Learjet 55 យន្តហោះធម្មនុញ្ញយន្តហោះប្រណិតសម្រាប់លក់

ផ្ញើទៅមិត្តភក្តិ