PODMIENKY POUŽÍVANIA

PROSÍM ČÍTAJTE! https://www.wysluxury.com VYŽADUJE ZVÁŽENIE A AKO PODMIENKU UMOŽNENIA PRÍSTUPU.

PREČÍTANIE A PRIJATIE PODMIENOK POUŽÍVANIA A PREČÍTANIE A PRIJATIE USTANOVENÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV https://www.wysluxury.com SÚ VYŽADOVANÉ ÚVAHY PRE https://www.wysluxury.com UDEĽUJEME VÁM PRÁVO NA NÁVŠTEVU, PREČÍTAJTE SI HO, ALEBO S NÍM INTERAKCIUJTE.

VŠETKÝM OSOBÁM MÁ ZAMIETNUTÝ PRÍSTUP NA TÚTO STRÁNKU, POKIAĽ SI PREČÍTAJÚ A PRIJÍMATE PODMIENKY POUŽÍVANIA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ZOBRAZENÍM, NÁVŠTEVA, POUŽITÍM, ALEBO INTERAKCIA S https://www.wysluxury.com ALEBO S AKÝMKOĽVEK BANNEROM, OBJAVIŤ SA, ALEBO REKLAMA, KTORÁ SA NA NEJ ZOBRAZÍ, SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV https://www.wysluxury.com.

VŠETKY OSOBY DO LET 18 SÚ ZAMIETNUTÝ PRÍSTUP NA https://www.wysluxury.com. AK STE POD 18 ROKY VEKU, JE NEZÁKONNE VÁS NÁVŠTEVU, ČÍTAŤ, ALEBO INTERAKCIUJTE S https://www.wysluxury.com ALEBO JEJ OBSAH Akýmkoľvek spôsobom. https://www.wysluxury.com KONKRÉTNE ODPORÚČA PRÍSTUP AKEJKOĽVEK JEDNOTLIVCOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ZÁKON O OCHRANE SÚKROMIA DIEŤAŤA ONLINE (COPA) OF 1998.

https://www.wysluxury.com SI VYHRAZUJE PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO DIVÁKOVI Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU. PODĽA PODMIENOK ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ PRIJÍMATE AKO PODMIENKU ZOBRAZENIA, https://www.wysluxury.com JE POVOLENÉ ZHROMAŽĎOVAŤ A UCHOVÁVAŤ ÚDAJE A INFORMÁCIE NA ÚČELY VYLÚČENIA A NA MNOHÉ INÉ POUŽITIE.

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SA MÔŽU Z ČASU OD ČASU ZMENIŤ. NÁVŠTEVNÍCI MAJÚ POTVRDZUJÚCU POVINNOSŤ, AKO SÚČASŤ ÚVAHY O POVOLENIE NA ZOBRAZENIE https://www.wysluxury.com, ABY SA INFORMOVALI O ZMENÁCH.

STRANY DOHODY S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA

Návštevníci, divákov, používateľov, predplatiteľov, členov, pridružené spoločnosti, alebo zákazníkov, sú tu spoločne označovaní ako „Návštevníci,“ sú zmluvnými stranami tejto dohody. Webová stránka a jej vlastníci a/alebo prevádzkovatelia sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, ďalej len „webová stránka“.

POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Pokiaľ ste s touto webovou stránkou neuzavreli výslovnú písomnú zmluvu o opaku, návštevníkov, divákov, predplatiteľov, členov, pridružené spoločnosti, alebo zákazníci nemajú právo používať tieto informácie v komerčnom alebo verejnom prostredí; nemajú právo to vysielať, skopírujte to, ulož to, vytlačiť, predať to, alebo zverejniť akékoľvek časti obsahu tejto webovej stránky. Prezeraním obsahu tejto webovej stránky súhlasíte s touto podmienkou prezerania a beriete na vedomie, že akékoľvek neoprávnené použitie je nezákonné a môže vás vystaviť občianskoprávnym alebo trestným postihom. Opäť, Návštevník nemá žiadne práva na používanie obsahu, alebo ich časti, vrátane jej databáz, neviditeľné stránky, prepojené stránky, podkladový kód, alebo iné duševné vlastníctvo, ktoré môže stránka obsahovať, z akéhokoľvek dôvodu na akékoľvek použitie. Nič. Návštevník súhlasí s úhradou škôd vo výške 100 000 USD okrem nákladov a skutočných škôd za porušenie tohto ustanovenia. Návštevník zaručuje, že chápe, že prijatie tohto ustanovenia je podmienkou prezerania a že prezeranie predstavuje súhlas.

VLASTNÍCTVO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO PRÁVO NA POUŽÍVANIE, PREDAJ, ZVEREJNIŤ OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka a jej obsah sú vo vlastníctve alebo licencii webovej stránky. Materiál obsiahnutý na webovej stránke musí byť považovaný za vlastníctvo a autorské práva. Návštevníci nemajú žiadne práva na obsah stránky. Používanie obsahu webovej stránky z akéhokoľvek dôvodu je nezákonné, pokiaľ sa tak nestane s výslovnou zmluvou alebo povolením webovej stránky.

HYPERLINKY NA STRÁNKU, CO-BRANDING, ZAKÁZANÉ “RÁMOVANIE” A ODKAZOVANIE NA STRÁNKU

Pokiaľ to nie je výslovne povolené webovou stránkou, nikto nemôže vytvoriť hypertextový odkaz na túto stránku, alebo ich časti, (počítajúc do toho, ale bez obmedzenia,, logotypov, ochranné známky, značky alebo materiál chránený autorskými právami) na ich z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, nemáte povolené odkazovať na adresu URL (webová adresa) tejto webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez výslovného povolenia, ani nemáte povolené „rámovať“ stránku. Výslovne súhlasíte so spoluprácou s webovou stránkou pri odstraňovaní alebo deaktivácii akýchkoľvek takýchto aktivít a nesiete zodpovednosť za všetky škody. Týmto súhlasíte s náhradou škody USA $100,000.00 plus náklady a skutočné škody za porušenie tohto ustanovenia.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH STRÁNKY

Web sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za správnosť obsahu tohto webu. Návštevníci preberajú všetky riziká spojené s prehliadkou, čítanie, použitím, alebo sa spoliehať na tieto informácie. Pokiaľ ste s webovou stránkou neuzatvorili inak výslovne inú zmluvu, nemáte právo spoliehať sa na presné informácie uvedené v tomto dokumente. Web neposkytuje žiadnu takúto záruku.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE SPÔSOBENÉ VÁŠMU POČÍTAČU ALEBO SOFTVÉRU V PRÍPADE INTERAKCIE S TÝMTO WEBOVÝM STRÁNKOM ALEBO JEHO OBSAHOM. NÁVŠTEVNÍK PREBERÁ VŠETKY RIZIKO VÍRUSOV, WORMS, ALEBO INÉ PORUŠUJÚCE FAKTORY.

Webová stránka nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie počítačov alebo softvéru návštevníka alebo akejkoľvek osoby, s ktorou návštevník následne komunikuje v dôsledku poškodenia kódu alebo údajov, ktoré sa neúmyselne prenesú do počítača návštevníka.. Opäť, návštevník zobrazí a interaguje s touto stránkou, alebo bannery alebo vyskakovacie okná alebo reklama na nich zobrazená, na vlastné riziko.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ SŤAHOVANÍM

Návštevník sťahuje informácie z tejto stránky na vlastné riziko. Web neposkytuje žiadnu záruku, že stiahnuté súbory neobsahujú škodlivé počítačové kódy, počítajúc do toho, ale bez obmedzenia,, vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Zhliadnutím, použitím, alebo akoukoľvek interakciou s touto stránkou, vrátane bannerov, reklama, alebo kontextové okná, K stiahnutiu, a ako podmienku webovej stránky umožniť jeho zákonné prezeranie, Návštevník sa navždy vzdáva všetkých nárokov na náhradu škody akéhokoľvek druhu na základe akéhokoľvek kauzálneho faktora, ktorý má za následok akúkoľvek možnú škodu., bez ohľadu na to, aké ohavné alebo rozsiahle, či už fyzické alebo emocionálne, predvídateľné alebo nepredvídateľné, či už osobného alebo obchodného charakteru.

ODŠKODNENIE

Návštevník súhlasí s tým, že v prípade spôsobí škodu, za ktoré je Webová stránka povinná zaplatiť, návštevník, ako podmienka pozerania, sľubuje, že webovú stránku preplatí všetkým.

PODANIA

Podmienkou obhliadky je súhlas návštevníka, že akákoľvek komunikácia medzi návštevníkom a webovou stránkou sa považuje za odoslanie. Všetky podania, vrátane ich častí, grafika v ňom obsiahnutá, alebo akýkoľvek obsah podania, sa stanú výhradným vlastníctvom webovej stránky a môžu byť použité, bez ďalšieho povolenia, na komerčné použitie bez dodatočných úvah akéhokoľvek druhu. Návštevník súhlasí s tým, že tieto informácie bude poskytovať iba webovej stránke, ktorú si želá navždy povoliť používanie webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný. „Podania“ sú tiež ustanovením Zásad ochrany osobných údajov.

UPOZORNENIE

Nie je potrebné žiadne dodatočné upozornenie akéhokoľvek druhu z akéhokoľvek dôvodu Návštevník a Návštevník výslovne zaručuje, že sa vzdáva práva na upozornenie ako podmienku povolenia prezerania alebo interakcie s webovou stránkou..

SPORY

V rámci úvahy, ktorú Webová stránka vyžaduje na prezeranie, používanie alebo interakciu s touto webovou stránkou, Návštevník súhlasí s použitím záväzného rozhodcovského konania pre akúkoľvek reklamáciu, spor, alebo kontroverzie ("NÁROK") akéhokoľvek druhu (či už v zmluve, priestupok alebo inak) vyplývajúce z tohto nákupu alebo s ním súvisiace, tento produkt, vrátane problémov so žiadosťami, otázky ochrany súkromia, a problémy s podmienkami používania.

Arbitráž sa bude vykonávať v súlade s pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie, ktoré sú účinné v deň predloženia sporu Americkej arbitrážnej asociácii.. Informácie o Americkej arbitrážnej asociácii, jeho pravidlá, a jeho formuláre sú k dispozícii od American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Poschodie 10, New York, New York, 10017-4605. Pojednávanie sa uskutoční v meste alebo okrese predávajúceho.

V žiadnom prípade divák, návštevník, členom, predplatiteľ alebo zákazník má právo obrátiť sa na súd alebo na súdne konanie pred porotou. Divák, návštevník, členom, predplatiteľ alebo zákazník nebude mať právo zapojiť sa do zisťovania pred skúšobnou verziou okrem prípadov uvedených v pravidlách; nebudete mať právo zúčastniť sa ako zástupca alebo člen žiadnej triedy žalobcov týkajúcich sa akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom arbitráže; rozhodnutie arbitra bude konečné a záväzné s obmedzenými právami na odvolanie.

Prevažujúcej strane uhradí druhá strana všetky náklady spojené s arbitrážou sporu, vrátane poplatkov za advokáta, inkasné poplatky, poplatky za vyšetrovanie, cestovné náklady.

JURISDIKCIA A MIESTO KONANIA

V prípade akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto kúpy sa bude musieť obrátiť na súd, pre- alebo po arbitráži, Divák, návštevník, členom, účastník alebo zákazník súhlasí s tým, že jedinou a správnou jurisdikciou bude štát a mesto uvedené v kontaktných informáciách vlastníka webu, pokiaľ tu nie je uvedené inak. V prípade, že je súdny spor na federálnom súde, príslušný súd bude federálny súd najbližšie k adrese predávajúceho.

PLATNÉ ZÁKONY

Divák, návštevník, členom, účastník alebo zákazník súhlasí s tým, že sa bude uplatňovať príslušný zákon, v každom prípade, byť štátom predávajúceho.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

kontaktný email: služby[@]wysluxury.com, Všetky práva vyhradené.

Private Jet Air Charter Flight WysLuxury Plane Rental Service Company