Fakamatala fekau'aki mo e malu fakatautaha

Privatejetcharterflightservice.com tukupa ke ke malu:

'Oku li'oa 'a Privatejetcharterflightservice.com ke fakapapau'i 'oku malu 'etau kau kasitomaa 'i he ngaue pe mo e vakapuna mo e ngaahi ngaue 'oku fenapasi mo e ngaahi mala'e FAA 'a ia 'oku 'iloa ko e konga MAMA'O 135. Ko e konga MAMA'O 135 Na'e fa'u 'a e tohi fakamo'oni ke ne 'omai ha tu'unga mo'ui ki he malu 'o e vakapuna, fakalele, hono tokanga'i, ngaahi tu'utu'uni mo e laiseni.

Makehe mei he ngaahi tu'unga mo'ui kuo fokotu'u 'e he konga MAMA'O 135, Kuo fokotu'u 'e Privatejetcharterflightservice.com ha tu'unga malu 'e toe mamafa 'aki 'ene fie ma'u ha 'aotita ke malu'i 'aki e paati 'e tolu ki he fa'ahinga puna fakalao kotoa pe. Ko e 'aotita malu hono tolu ko 'eni, tataki 'e TripCHEQ, te ne 'oatu ha fakapapau 'oku tataki 'a e ngaahi vakapuna kotoa pe 'oku fai 'i he founga malu taha.

'Oku mau fakamu'omu'a ho'o malu:

'Oku fie ma'u 'e Privatejetcharterflightservice.com ke hikisia 'etau malava ko ia ke 'oange ha fakamatala malu kehe ki he vakapuna takitaha. Kulupu fekumi Wyvern mo e vakapuna (ARG/US) Ko e fa'ahi hono tolu taki, kau 'aotita malu'i tau'ataina 'oku nau nofotaha 'i hono tokanga'i e vakapuna mo fakapapau'i e ngaue 'oku fie ma'u ke a'usia.

Kuo fakatupulaki 'e ARG/US 'a e polokalama TripCHEQ, 'a ia 'oku ne 'omi ha fakamatala mahu'inga felave'i mo ho'o folau. TripCHEQ hono fakatahataha'i 'o e fakamatala ki he ngaahi kui 'i he vakapuna pea mo sivisivi'i kinautolu 'i ha fakava'e 'oku puna he vakapuna.

Ko e kotoa 'etau kau fai e ngaahi me'a ni kuo pau ke hoko ko e koula 'a 'AG/US, 'A e lanu koula pe peletinami. 'Ikai ngata ai, Kuo pau ke taipe'i mo fakamo'oni'i 'a honau kau pailate. Ko 'AG/US TripCHEQ ko e mahu'inga ia ki he kau fakatau ki hono mape fakakautau he 'oku ne 'omi ha tau'ataina, fakapapau 'i he loto hounga'ia ko e vakapuna mo e kau ngaue ko ia 'oku fili ke nau folau 'i he ngaahi vakapuna pau ke malu 'i he tafa'aki vakapuna fakatautaha.

'Ikai muimui 'i he fehokotaki'anga ko 'eni pe te ke banned koe mei he saiti!

'Ave ha 'eni ki ha kaungame'a