ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟਐਨੀਲ ਹਵਾਈਅੱਡਾ ਡੇਨਵਰ ਤੱਕ takeoff

ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹਵਾਈਅੱਡਾ ਡੇਨਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਚਾਰਟਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਜੋ