నుండి లేదా పారిస్ ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్ ఫ్లైట్, ఫ్రాన్స్

నుండి లేదా పారిస్ వ్యాపార లేదా షాపింగ్ ఆనందం కోసం ప్రైవేట్ జెట్ చార్టర్ విమానంలో

అభాప్రాయాలు ముగిసినవి.

స్నేహితుడికి పంపు