ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් පෞද්ගලික ජෙට් ඇතුළත

Inside Donald Trump Boeing 757 ගුවන් යානා විශාල වාණිජ ගුවන් යානය පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානය ගුවන් යානා, a corporate jet and two helicopters for business or personal travel https://www.youtube.com/watch?v=OygETK3-oN4 Donald Trump, ඔහුගේ අහස්යානා, His Helicopter https://www.youtube.com/watch?v=YO1FMRnanvg [මේසය id = USState /]
වැඩිදුර කියවන්න

මෙම සබැඳිය නැති හෝ ඔබට වෙබ් අඩවිය තහනම් කෙරේ එපා!

මිතුරෙකුට මෙම යවන්න