ഡൊണാൾഡ് ലളിത സ്വകാര്യ ജെറ്റ് സ്മാരകശിലകൾ

Inside Donald Trump Boeing 757 വിമാനം വലിയ വാണിജ്യ വിമാനം സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലീറ്റ്, a corporate jet and two helicopters for business or personal travel https://www.youtube.com/watch?v=OygETK3-oN4 Donald Trump, അവന്റെ വിമാന, His Helicopter https://www.youtube.com/watch?v=YO1FMRnanvg [പട്ടിക ഐഡി = ഉഷ്തതെ /]
കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഈ ലിങ്ക് പിന്തുടർന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്നും വിലക്കുകയും ചെയ്യും!

ഒരു സുഹൃത്തിന് അയയ്ക്കുക